Tafelberg Nieuwsbrief

Voortgang LV-project (2)
21 okt. 2015


Beste Tafelberger,

Het wordt weer tijd om iets van ons te laten horen. Wij hebben onlangs van de firma Noort&deVries (die al enkele huizen in de Tafelberg heeft gesaneerd) een uitgebreide offerte ontvangen voor alle types huizen die in de Tafelberg voorkomen: de types A, B en C in de versies tussenwoning en hoekwoning. Ook geven zij aan wat het voordeel kan zijn bij de aanpak van meerdere (naastgelegen) huizen tegelijk, en doen ze suggesties voor (volgens hen) nuttig meerwerk. Ze zijn ook van mening dat het alleen mogelijk is dak en gevel tegelijk aan te pakken, alleen het dak doen ze niet.

Ondanks de gedetailleerdheid van de offerte blijven bij ons vragen over. Zo is het niet duidelijk waarop de eis, dat dak en gevel beide moeten worden aangepakt, is gebaseerd. Volgens onze deskundige Johan Gijzen is dat niet nodig. Verder zijn de prijzen die nu genoemd worden toch weer hoger dan we verwachtten. Eén conclusie kan alvast worden getrokken: toepassing van leien met de nieuwe standaardmaat 60x32, die veel goedkoper zijn dan de onze van 40x40 is toch niet rendabel, omdat dan alle draaglatten moeten worden vervangen.

We hebben ook Eternit benaderd met de vraag in hoeverre leien van 40x40 leverbaar zijn, gezien het feit dat het geen standaardmaat is. Ze zijn leverbaar, echter alleen via een aantal met name genoemde bedrijven. We gaan deze bedrijven ook benaderen.

Gemeente

We hebben een tweede overleg met de gemeente gehad. Het valt ons een beetje tegen wat de gemeente voor ons kan doen. Ons idee was dat onze actie ertoe zou kunnen bijdragen dat de Tafelberg snel en soepel aan de wettelijke eisen zou voldoen. Dat is ook in het belang van de gemeente, en dat zou een stimulans kunnen zijn om ons ruim te steunen. Helaas, het lijkt erop dat de gemeente vindt dat ze met de problematiek van de Jupiterlaan de handen vol heeft. Overigens zijn de bewoners daar door de gemeente gevorderd om voor augustus 2016 de asbesthoudende golfplaten vervangen te hebben, vanwege de ernst van de situatie daar.

Wat doet de gemeente wel voor ons? Ze heeft ons een adviseur beschikbaar gesteld, die ook bij de sanering van de Jupiterlaan is betrokken. Hij is daarom goed ingevoerd in de problematiek en kan ons waardevolle adviezen geven. We hebben afgesproken dat we in de nabije toekomst een keer een gespreksbijeenkomst zullen organiseren, waar hij vragen van bewoners kan beantwoorden. Verder heeft de gemeente toegezegd soepel te zijn bij de noodzakelijke activiteiten vanuit de gemeente. Dat betreft vergunningen en inspecties, waarvan de kosten zo'n ?500 bedragen. Ons voorstel was om één of slechts enkele Tafelberghuizen te inspecteren (het komt toch allemaal op hetzelfde neer), maar dat is niet haalbaar vanwege de wet. Ze hebben het nu over een steekproef van 25%. Dat betekent in ieder geval een besparing van deze kosten tot een kwart. Helaas maakt dit op het totale plaatje niet veel uit, maar alle beetjes helpen.

Ook is een adviseur beschikbaar voor adviezen op het gebied van isolatie en zonnepanelen.

Verdere plannen

Wij zouden graag een financieel adviseur willen inschakelen, die ons kan adviseren over een zo gunstig mogelijk model voor de financiering van de Tafelbergsanering. Uiteindelijk zijn de kosten van het hele project zo'n anderhalf miljoen, op te brengen door onze 98 huiseigenaren. We proberen ook hardere gegevens te krijgen over de te verwachten waardestijging van onze huizen als de sanering achter de rug is. Een beëdigd taxateur zou daar uitspraken over kunnen doen.

We proberen voorlopig hoever we hierin kunnen komen zonder kosten te maken. Als je een geschikte partij hiervoor weet horen we het graag.

Een vraag

Tot slot willen we je een vraag voorleggen.

Als we kijken naar de Jupiterlaan dan is het asbestprobleem daar zodanig, dat de gemeente de bewoners via een aanwijzing heeft opgedragen de sanering binnen een jaar (vòòr augustus 2016) voltooid te hebben. Onderzoek heeft aangetoond dat daar overal, in en om de huizen, asbestconcentraties aanwezig zijn die de wettelijke norm ruim overschrijden.

Nu weten wij niet hoe de toestand hier, in de Tafelberg, is. De vraag, die we je voorleggen, is: wil je dat wel weten? Wil je dat er in de Tafelberg een onderzoek als in de Jupiterlaan komt?

  • Ja: als blijkt dat het hier meevalt zijn we gerust, en hebben we de volle 8 jaar om de sanering hier te regelen. Maar als hier ook Jupiterlaan-achtige hoeveelheden worden gevonden zal dat kunnen betekenen dat wij ook de verplichting krijgen om onze huizen binnen een jaar te saneren. Wel is dan tegelijk financiële steun van de gemeente beschikbaar, in de vorm van een lening op gunstige voorwaarden (die wel moet worden terugbetaald).

  • Nee: als we geen onderzoek laten doen blijft het onduidelijk hoe de toestand hier is. We zijn dan weliswaar voorlopig van de verplichting af, maar lopen het risico nog jaren in een omgeving te verkeren die gezondheidsrisico's voor ons en onze kinderen met zich meebrengt.

Een lastig dilemma, maar het lijkt ons beter dit onder ogen te zien dan de kop in het zand te steken. Laat ons daarom weten hoe je hier over denkt. We kunnen daar onze contacten met de gemeente op afstemmen. Overigens, de gemeente is niet van plan zelf een dergelijk onderzoek te starten.

Met vriendelijke groet,

Het leien-vervangen team,

Rob Ekkers, Johan Gijzen, Arie Mol