Tafelberg Nieuwsbrief

Voortgang LV-project (3)
22 dec. 2015


Geachte Tafelbergbewoner,

In onze vorige e-mail van 21 oktober vroegen we hoe je denkt over een onderzoek naar asbeststof in onze Tafelberg. Daar is slechts door enkelen op gereageerd, kennelijk leeft dit niet erg. Overigens was binnen dat beperkte aantal reacties een kleine meerderheid voor. Maar bij zo'n geringe respons gaan we dit niet entameren. Daarbij komt dat we inmiddels in de literatuur meerdere bronnen hebben gevonden, die het gevaar van 'onze' asbestsoort (chrysotiel) nuanceren. Deze bronnen stellen vast dat bij een beperkte blootstelling aan chrysotiel, zoals in onze omgeving verwacht kan worden, geen aanwijsbaar risico voor de gezondheid bestaat. Een hele geruststelling dus. Dat neemt niet weg dat we wettelijk verplicht blijven om voor 2024 onze zaakjes op orde te hebben.

Adviseur

De gemeente heeft ons een adviseur beschikbaar gesteld. Dit is Paul Koetsier van bewonersondersteuningsorganisatie Contour deTwern. Paul is ook betrokken bij de asbestproblematiek aan de Jupiterlaan en heeft ons al goede adviezen gegeven. Hij is ook aanwezig bij ons overleg met de gemeente.

Subsidie

Inmiddels is de langverwachte subsidieregeling bekend. Die komt neer op ?4,50 per m2, voor een gemiddeld Tafelberghuis zo'n ?400. Daar wordt het niet echt aantrekkelijker door. Bovendien is het totaalbedrag dat volgend jaar beschikbaar is ?10 miljoen. Dat is waarschijnlijk binnen enkele maanden op.

Politiek wakker schudden

Onder het motto 'al baat het niet, het schaadt ook niet' hebben we de politieke partijen in de Tweede Kamer een tekst gestuurd, waarin we aangeven dat de asbestwet vooral op de (agrarische) bedrijfspanden is gericht, en dat daarin de specifieke belangen en omstandigheden van particuliere woningen over het hoofd gezien worden. Niet dat we verwachten dat dit de omstandigheden meteen zal veranderen, maar het is een eerste wake-up call, waarvan er nog meer zullen volgen.

Offertes

We hebben vijf andere aannemers gevraagd of ze ons een offerte willen doen. Daarmee hopen we een beter beeld te krijgen van de kosten en de voordelen van gezamenlijk optreden. Dit loopt nog.

Bredere actie

Wij zijn meer en meer tot de conclusie gekomen dat we bij gemeente en (landelijke) politiek niet veel verder komen, met niet meer dan de halve Tafelberg achter ons. Daarom zijn we op bezoek geweest bij de Vereniging Eigen Huis. Deze vereniging heeft ruim 700.000 leden en komt op voor de belangen van woningeigenaren. Het leek ons dat daar vanuit wel wat actie zou mogen komen. Om ze te informeren hebben we een notitie1 geschreven, waarin we onze verzamelde argumenten, overwegingen en standpunten hebben samengevat. Het bleek dat dit de ogen van de VEH wel geopend heeft. Het ontbrak hen nog aan het besef dat er speciale consequenties zijn voor particuliere woningeigenaren, en dat de wet daar geen rekening mee houdt.

Voorlopig hebben we afgesproken dat het verenigingsblad Eigen Huis Magazine over dit onderwerp zal publiceren (dat zal niet voor maart 2016 zijn, zo'n blad heeft een lange voorbereidingstijd). Onze bedoeling is onder meer dat dit contacten met andere woningeigenaren zal opleveren. Daarmee moet het dan mogelijk zijn meer te bereiken. We zijn benieuwd of de VEH naar aanleiding van onze input nog tot verdere initiatieven komt.

Hoe verder?

Alles bij elkaar is onze voorlopige indruk dat het weinig zin heeft nu overhaast te werk te gaan. Het grote belang is nog steeds dat we per blok2 saneren. Dat biedt mogelijkheden om de broodnodige extra isolatie aan te brengen, is efficiënter (en dus goedkoper) en voorkomt dat er een ratjetoe ontstaat. We gaan proberen, in samenwerking met de VEH en mensen in vergelijkbare omstandigheden elders, gunstige(re) financiële regelingen te organiseren. Dat kan de animo om tot sanering over te gaan, bevorderen. Anders zit het er waarschijnlijk niet in om binnen een blok iedereen mee te krijgen.

Voorlopig zal onze activiteit daarop gericht zijn, en minder op het zo snel mogelijk organiseren van saneringen.

We denken nog steeds over een bijeenkomst van Tafelbergbewoners om alles nog eens met elkaar te bespreken. Laat ons weten of je hier belangstelling voor hebt.

Op 5 januari hebben we opnieuw overleg met de gemeente. Naast onze vaste contactpersoon en Paul Koetsier zullen er dan ook mensen van de Milieudienst en Omgevingsdienst aanwezig zijn.

Met vriendelijke groet,

Het leien-vervangen team,

Rob Ekkers, Johan Gijzen, Arie Mol


1 op aanvraag sturen we deze notitie graag toe.

2 onder een blok wordt hier verstaan: een rij huizen met een doorlopende (rechte) gevel. Met een verspringing begint een nieuw blok.